TOC+ > O TOC > Zastosowania TOC

Obszary TOC

 

Obszary Zastosowania TOC

TOC (Teoria Ograniczeń) ma zastosowanie w bardzo wielu obszarach zarządzania i nie tylko. Tzw. „Metoda TOC” mieści się w szeroko rozumianym kanonie koncepcji ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE (MBO – ang. Management by Objectives). Oczywiście w Instytucie TOC+ patrzymy na te założenia w bardzo specyficzny sposób co jest gwarantem skuteczności TOC w Polsce. TOC w praktyce jest więc zgodne
z przewodnią myślą autora „Zarządzania Przez Cele”, Petera Drucker’a :

 • Kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces organizacji jest motywacja
  i zaangażowanie pracowników.
  To co wyróżnia TOC na tle Zarządzania przez cele to głębokie przekonanie, że źródłem tej motywacji są odpowiednie holistyczne mierniki. Większość klasycznych mierników prowadzi do sytuacji, gdzie pracownik / menadżer jest w nieustannym konflikcie interesu z własną firmą. Dlatego zmiana mierników jest jednym z pierwszych celów podejmowanych zmian.
 • Podstawą jest wypracowanie wspólnych celów przez menadżerów i pracowników. To co wyróżnia TOC w praktyce w stosunku do klasycznego Zarządzania przez cele to przede wszystkim fakt, że w TOC Cel powinien być JEDEN DLA CAŁEJ FIRMY – i powinien się odnosić do holistycznych mierników takich jak Zysk lub Przerób.
 • Ostatnim elementem są wypracowane systemowe mierniki. Goldratt zawsze uczył, że takich mierników może być co najwyżej 3. W tej sprawie przez wiele lat toczył otwarty dyskurs
  z Robertem Kaplan’em (autorem Zrównoważonej Karty Wyników). W praktyce dążymy do tego, aby mierniki były wspólne dla całych zespołów / działów – aby wszyscy grali jak jedna drużyna z jednym celem.

TOC mieści się też w ramach takich nurtów zarządzania jak: „Naukowe Zarządzanie” czy „Ciągłe Doskonalenie”.

 1. Zarządzanie strategiczne TOC

TOC w praktyce bywa postrzegana jako „Filozofia TOC”, jako „Zbiór narzędzi TOC” oraz jako „Metoda TOC”. Ujmując to syntetycznie Teoria Ograniczeń to koncepcja, która wspiera zarządzanie strategiczne organizacji. Kwestionuje ona fundamentalne przekonania i paradygmaty (które nie są uzasadnione), kwestionuje błędne polityki i rozwiązuje kluczowe konflikty. To powoduje, że
w większości wdrożenia TOC przekładają się na przełomowe wyniki TOC. Punkt wyjścia jest tu systemowa Analiza TOC, która prowadzi dobudowy przełomowych strategii rozwoju.  Jednocześnie myśli „Zarządzania Przez Cele” są zawsze obecne, gdyż zawsze pytamy:

 • Co zmienić? (albo inaczej jak jest?)
 • Na co zmienić? (albo inaczej jak powinno być?)
 • Jak spowodować zmianę? (albo inaczej jak przejść ze stanu obecnego do stanu pożądanego)

To co wyróżnia TOC w praktyce na tle innych metodologii to systemowe rozwiązanie 2 najczęściej występujących konfliktów strategicznych w organizacjach:

 • Krótka perspektywa czy Długa perspektywa
 • Szybki rozwój czy Bezpieczny rozwój

W obu przypadkach Teoria Ograniczeń potrafi zapewnić skuteczną realizację obu fundamentalnych punktów widzenia, dzięki swoim przełomowym strategiom.

 1. Zarządzanie produkcją wg TOC

Oryginalne rozwiązanie produkcyjne Teorii Ograniczeń (TOC) przedstawione w pierwszej książce Goldratt’a  pod tytułem „CEL” (ang. „The Goal”)  nazywało się DBR  (ang. Drum Buffor Rope) co na polski tłumaczymy jako „Werbel Buffor Lina”. Z czasem rozwiązanie TOC dla produkcji zostało uproszczone i przemianowane na S-DBR, czyli „Uproszczony Werbel Buffor Lina”. Rozwiązania TOC (Teorii Ograniczeń) na produkcji nadają się zarówno dla środowisk Produkcji na Zamówienie (MTO – ang. Make To Order) jak i Produkcji na Magazyn (MTS – ang. Make To Stock).
W ramach strategii TOC eliminowane są największe problemy rzeczywistości produkcyjne: w tym tzw. nadmierna produkcja w toku, wydłużające się terminy realizacja, zakłócona terminowość, konflikty między działami, niższa efektywność, konieczność ciągłego przeplanowywania oraz chaos.  Głównymi celami TOC w praktyce na produkcji są:

 • Realizacja zamówień klientów w rozsądnie krótkim terminie,
 • Terminowa i wydajna produkcja,
 • Zdecydowane ograniczenie ilości pożarów na produkcji,
 • Umiejętność elastycznej produkcji (mimo coraz bardziej dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych).

Więcej 

Doskonałym przykładem wdrożenia TOC na produkcji w Polsce jest np. historia Polskiej Huty Stali,
o której mówi jej Dyrektor Operacyjny. Wspomniane tu wyniki TOC, w postaci bezinwestycyjnego wzrostu mocy produkcyjnych o ponad 50% muszą robić wrażenie.

 1. Zarządzanie dystrybucją i zaopatrzeniem wg TOC

Rozwiązanie dystrybucyjne TOC zostało dość dobrze opisane w ostatniej książce Goldratt’a  pod tytułem „Czy to nie oczywiste” (ang. „Isn’t it obvious„) . Metoda TOC dla dystrybucji oznacza w dużym uproszczeniu cała strategia dystrybucji, miejsca i wielkości magazynów powinny być podporządkowana pod eksploatację – maksymalne wykorzystanie ruchu konsumentów / klientów. W ramach strategii TOC eliminowane są największe problemy rzeczywistości dystrybucyjnej w tym braki dobrze rotujących produktów, nadmiar zapasu wolno rotujących produktów, wysoki poziom martwego zapasu, niezadowalająca rotacja i brak kapitału obrotowego. Celami TOC w praktyce w dystrybucji są:

 • Prawie doskonała dostępność produktów i towarów,
 • Spadek wartości zapasów,
 • Mniejsza ilość zapasów przeterminowanych i wolnorotujących,
 • Lepsza rotacja zapasów,
 • Lepszy zwrot z inwestycji w finansowanie zapasów.

Więcej

 

 1. Zarządzanie projektami wg TOC – CCPM

Rozwiązanie dystrybucyjne TOC zostało początkowo opisane w ostatniej książce Goldratt’a  pod tytułem „Łańcuch Krytyczny” (ang. „Critical Chain„)

Rozwiązanie TOC dla środowisk zarządzania projektami opiera się na zarządzaniu łańcuchem krytycznym projektu. Systemowe rozwiązanie Teorii Ograniczeń opiera się na założeniu, że aby zakończyć projekt na czas wcale nie trzeba wszystkich jego etapów zakończyć na czas. W ramach strategii TOC eliminowane są największe problemy rzeczywistości projektowej: w tym tzw. zła wielozadaniowość, syndrom studenta, prawo Parkinsona, niska efektywność oraz niewystarczająca współpraca zasobów w projektach. Celami TOC w praktyce w projektach są:

 • Ograniczenie poziomu stresu w zespole projektowym i poprawa harmonii,
 • Skrócenie czasu realizacji projektów (nawet o 25%),
 • Realizacja projektów na czas (95%),
 • Realizacja projektów w budżecie,
 • Realizacja założeń projektu (w pełni).

Więcej 

 

 1. Finanse, mierniki i rachunkowość wg TOC

Rozwiązanie TOC dla finansów zostało opisane w książce Corbett’a pod tytułem „Finanse Do Góry Nogami” (ang. „Throughput Acounting„).

Podejście TOC do rachunkowości opiera się na Rachunkowości Przerobowej w miejsce obecnie powszechnej Rachunkowości Kosztowej. Jest to fundament analizy TOC.  Teoria ograniczeń proponuje 3 lokalne mierniki finansowe, mające jednocześnie sens w ujęciu globalnym w postaci:

 1. a) Przerób (T) czyli sprzedaż – koszty całkowicie zmienne,
  b) Koszty Operacyjne (OE) czyli wszystkie koszty niezależne od wielkości produkcji/sprzedaży,
  c) Inwestycja (I) czyli magazyn i inne środki zainwestowane w firmę.

Analiza TOC opiera się właśnie na tych 3 miernikach Teorii Ograniczeń. Pozwala to szybko i sprawnie ocenić każdą decyzję inwestycyjną i menadżerską w firmie. Zapewnia też mechanizmy doboru optymalnego portfolio oferty dla klientów jak i tworzenia mądrych holistycznych mierników. Celem TOC w Finansach i miernikach są:

 • Sprawna i szybka ocena rentowności zamówienia / produktu / klienta,
 • Stworzenie optymalnego dla firmy produkt-miksu
 • Tworzenie holistycznych mierników dla poszczególnych części organizacji,
 • Mądra ocena projektów usprawniających i inwestycyjnych.

Więcej 

 

 1. Sprzedaż i marketing wg TOC

Rozwiązania TOC z zakresu sprzedaż i marketing są opisane w kilku książkach… w tym w szczególności:

 1. a) w książce Justin’a Roff-Marsh’a pod tytułem „Machina Sprzdażowa” (ang. „The Machine„)
 2. b) w książce Goldratt’a  pod tytułem „CEL II – To nie przypadek” (ang. „It’s Not Luck”) 

Systemowe podejście TOC do sprzedaży i marketingu pozwala zwiększać sprzedaż:

 • Przez optymalizację przepustowości lejka sprzedaży,
 • Przez matematyczną analizę procesu sprzedaży,
 • Przez wprowadzenie nowego procesu sprzedaży,
 • Przez ofertę nie do odrzucenia (ang. Mafia Offer),
 • Przez przebudowę funkcji sprzedaży (w tym redefinicja funkcji marketingu oraz wzrost efektywności funkcji sprzedaży),
 • Przez zmianę procesu sprzedawania (ciekawą wartość stanowi także 7 etapowy proces sprzedawania / przekonywania).

Efektami wpływu TOC na sprzedaż i marketing to:

 • Wzrost ilości aktywności sprzedażowych,
 • Poprawa jakości działań sprzedażowych,
 • Uczynienie sprzedaży bardziej przewidywalną,
 • Poprawa synchronizacji działu sprzedaży z pozostałymi działami organizacji,
 • Wzrost wartości dla klientów,
 • Wzrost sprzedaży.

Więcej 

Doskonałym przykładem wdrożenia TOC w sprzedaży w Polsce jest np. historia firmy rodzinnej Budmater, o której mówi jej Prezes podczas konferencji w 2019 i 2020 roku. Wspomniane tu wyniki TOC, w postaci skokowego wzrostu sprzedaży przez kilka kolejnych lat muszą robić wrażenie.

 

 

 1. Narzędzia Myślowe / Proces Myślowy wg TOC

Rozwiązanie do Analizy TOC w zakresie procesu myślowego jest opisane w wielu książkach, ale po Polsku tylko w książce pod tytułem „Sukces to przygoda” (ang. „Success An Adventure„)

Proces myślowy (TP ang. Thinking Process) to zbiór narzędzi służących do wsparcia logicznego i analitycznego myślenia. Taka analiza TOC jest oparta o ustrukturyzowane mapy myśli służące bardzo specyficznym celom. Do najważniejszych narzędzi Procesu Myślowego należą:

 • Gałąź,
 • Chmura,
 • Drzewo stanu obecnego,
 • Drzewo stanu przyszłego,
 • Drzewo warunkowe (lub inaczej drzewo ambitnego celu).

Celem TOC w narzędziach myślowych są:

 • Lepsze zrozumienie konfliktów,
 • Diagnoza krytycznego problemu / ograniczenia firmy,
 • Stworzenie systemowego rozwiązania,
 • Stworzenie systemowego planu zmian.

 

 • TOC w świecie Edukacji

Narzędzia logicznego myślenia TOC są także wykorzystywane w świecie edukacji przez młodych ludzi. Powołana jest to tego celu międzynarodowa fundacja TOCFE (ang. TOC For Education). Kluczowe narzędzia służą do:

 • Rozwiązywać konflikty (chmura),
 • Przewidywać konsekwencje (gałąź),
 • Planować ambitne cele (drzewo ambitnego celu).

Aby rozwinąć ten obszar TOC w Polsce realizujemy obecnie projekt, którego celem jest nauka 1mln młodzieży w wieku nastoletnim logicznego myślenia. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

 

 1. Efektywność Osobista TOC

To temat w świecie TOC dość mało rozpoznany, ale mocno eksplorowany w ramach naszych wysiłków TOC w Polsce. Kluczowymi elementami są tu:

 • Koncentracja menadżerów,
 • Eliminacja wielozadaniowości,
 • Higieniczne warunki pracy,

W efekcie menadżerowie:

 • Stają się dużo skuteczniejsi w działaniu,
 • Osiągają większe efekty i szybciej,
 • Pracują przy mniejszym poziomie stresu,
 • Rzadziej wyjawiają objawy przemęczenia i wypalenia zawodowego,
 • Są szczęśliwi!

 

 1. TOC w służbie Zdrowia

TOC jest też stosowane w służbie zdrowia. Najwięcej tym doświadczeń jest w Wielkiej Brytanii, ale są też Polskie Szpitale, które już stosują TOC aby usprawniać swoją działalność. Najczęściej są tu stosowane takie narzędzia Teorii Ograniczeń (TOC) jak: Zarządzanie działalnością operacyjną, Zarządzanie projektami rozwojowymi,  Analiza finansowa i mierniki.

 

 1. TOC w administracji Państwowej

TOC jest też stosowane w administracji Państwowej. Są całe kraje, które wykorzystują pewne wybrane rozwiązania TOC systemowo (np. Zarządzanie Projektami wg Łańcucha Krytycznego w Japonii). Są też Regiony, które całą administrację przestawiły na zarządzanie oparte o TOC (np stan Utah w USA). W tym zakresie stosowane są niemal wszystkie rozwiązania TOC (Teorii Ograniczeń) ze szczególnym akcentem na: wyznaczanie holistycznych celów, ustalanie systemowych mierników, wzrost skuteczności działań administracyjnych dzięki rozwiązaniu ukrytych konfliktów, itd.

 

Zastosowanie TOC

TOC zostało wdrożone i jest wykorzystywane w dosłownie setkach firm. Oto najciekawsze wdrożenia wg Goldratt Consulting:

Wyniki TOC

TOC doczekało się naukowej analizy i zestawienia wyników wdrożenia TOC. Podane poniżej liczby to średnie wyniki 88 praktycznych przypadków wdrożeń Teorii Ograniczeń w kilku wybranych obszarach:

 1. Zarządzanie Produkcją,
 2. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw,
 3. Zarządzanie Centrum Naprawczym,
 4. Zarządzanie Projektami.

 

 

Rekomendacja TOC+:

* ekonf TOC – Konferencja Praktyków TOC. Idealne wprowadzenie do świata TOC

* TOC+DNA – Bazowy Intensywny Warsztat Przekroju TOC. Kluczowe zastosowania TOC. Fundamentalne przełomowe paradygmaty TOC

 

Wyniki TOC, Goldratt Consulting, Wyniki Produkcja, Wyniki Projekty, Wyniki Łańcuch Dostaw, Wyniki Centrum Naprawcze, Wyniki Teoria Ograniczeń

Wybrani Klienci TOC